Thursday, July 26, 2007

OLF Legal Woes: This Just In


No sooner than I posted the last update, I received an e-mail message from my source in TA-OLF informing me that the “temporary restraining order granted to the Asmara Group has been vacated as of this morning. Our (OLF’s) planned public meeting today will proceed as planned. Will update you on details of the case at my earliest convenience.”

Calls to my sources in the Asmara Group of OLF for their reactions has not been returned.


Stay tuned. Also, have your say.

9 comments:

Anonymous said...

Dhugaan ni qallatti malee hin cittuu!

Viva OLF proper. Final victory is yours, because truth is with you.

Shanee Qinijjit will live to regret their actions and alas their day is numbered.

If you finish them off this time round, the nation of Oromia will breath a sigh of relief.

No doubut the real OLF will score a comprehensive victory over these pseudo-Oromos and the time is now.

The Shanee Qinnijjit group is facing the day of gugdement.

La luo continua!

Anonymous said...

This is good news as well as a bad one to me.

It's good news because the Oromo people in Diaspora, specifically currently in the Twin Cities [Minneapolis, Saint Paul and its surroundings] area will have the choice to go to either one of the public meetings these two groups have called separately. Or they can go to one of the two meetings of their choice. That way they can decide which one to support or not support.

It’s bad news because while our people in Oromia and in neighboring countries are suffering by the actions of the TPLF government, tens of thousands of dollars is being spent to issue a restraining order against a peaceful meeting planned in an effort to update the people on current situations.

In the first place such lawsuit should not have been filed.

Anonymous said...

It is saddening to hear that Shane Kinjit is ready to waste $25,000 to take the real OLF to court when our people in Oromia are dying of poverty and disease.
Shane is a disgrace and shame on Oromo. I cant possibly see or imagine how an Oromo organization can work with the number 1 Enemy (kinjit). Isnt Kinjit struggling to re establish amhara suremacy? Are not they promising their supporters that they will get rid of the word "Oromia" from the regional classification and bring back the old "Kifle hager" system. Aren't they so popular with the Amharas for their promise to eradicate the use of afaan Oromo and qubee afaan keenya in Every part of the Ethiopian empire and re instate the use of Amharic through out the empire? Aren't they the ones that are calling us "gemed afe galla"? Shane Kinjit, you are a sell out. But we, oromos know better. You will never succeed in confusing millions of innocent Oromos under the name "OLF">The real OLF that is struggling for the freedom of Oromia shall have the sole use that name. GIVE UP Shanee. See if you can consult with your kinjit friends to give you some other name that is appropriate and relates more to your actions . To call yourselves liberators is just insane to me.

Oromia shall be free

Anonymous said...

my q is how come this stupid shanee get into olf/abo we know for 30 years and they dived us apart and what we the oromo people has do about this? we just set aside and watch or stand up and kick them out of oromo people? please what ever we do, we need do us 1 natoin and 1 people they think they own oromoo people. but there is some stupid people who don't think 2 way.the only say yes never say no.there is people who don't know the history of ABO where it start and how it start.anyway hinjifaanooo ummata oromotiif.

Anonymous said...

Why didn't they take the case to Jaarsa Oromo?

There is more reason than the two; I mentioned bellow in thinking about the consciousness before taking actions.

1) Living according to our tradition is expected of the organization claiming to represent our people.

2) The money spent on the lawyers could have been used to advance the Oromo cause, which is the hope and belief of the donors.

I find this to be disrespect to our tradition; Any organization who cares about the support from our people should abide by our tradition.

Haqaan waan hin qabne Iyyaan hin argatan!!! said...

Yoo sabatti qoosan kaleessa akka laayyoo,
"Maal dhibdi" jechuudhaan yennaa ganan kaayyoo;
Imaanaa jallanii yennaa achi buusan,
Kaleessa yogguu sana yoom maqaa barbaadan?

Halagaan gorsamuun asiif achi utaaluun,
Tasa wanta hin taane kijibaan caraanuun;
Faallaa sabaa deemaa maqaa gaarii hawwuun,
“Mulqiitii naaf kennii” halagaatti iyyachuun;
Abjuu kaleessaati; dhadhaa abidda buute!!!
Maqaa har’a hawwan isaantu of harkaa gate.
“Himata” dhaqanii waan hin taane abjoochuun,
Tasa bajuu baddee; maaf dhama’uu jarreen?

Dalagaatu muldhisa maqaa fi eenyummaa abbaa,
Nuti kan nyi beeknu seerri keenya saba;
„Mana seeraa“ isaanii eenyutu quba qaba?
Jarreen maaf maraatuu? Maaf dalagu daba?

Aadaa fi seenaan ala Safuuf saalfii gatan;
Lammii tuffatanii halagaa abdatan.
Dhugaa haguuganii kijibaan booqqatan;
Amantee gatanii gantummaa filatan.

Maqaa abbaa gatanii "AFD" jedhan;
Mee maal barbaacha egaa har’a kan dhama’an?
Oromiyaaf falmuu irra "Toopiyuummaa" filatan;
“Addunyaan luucofte” jechuun qabsoo dabsan;
“Diimokaraasii” jechuun bilsummaa dhiisan;
Maqaa isa kamiree kan jarreen barbaadan?

Kaleessa gananoo har’a eessa hafidan?
Doolaara kuma shantam ofumaa kan gatan.
Sabini isaan tufeeraa kana haa beekkatan;
Murtee jiru kanaa adaba haa godhatan.


Kaleessa utuu hin dhihin; namni utuu hin dhaga’in,
Xurii fi qullaan isaanii utuu bakkee hin ba’in;
Jaarsaaf hayyuun meeqa yoo isaanitti himu,
Gurra duuchatanii yennaa dhaban sammuu;
Jalee diinaaf ta’uuf tumsa waliin tuman,
Maqaa yennas gatanii har’a eessaa haafidan?Eessa geessi jechuun lammii tuffatanii,
Maqaa ofii gatanii dantaa jaaldhatani;
“Qinjit, Arbaynooch” jechuun tarreessanii,
Tokkuumma Ethiopiyaaf tarree tataa’anii;
“AFD” jechuun of moggaasatanii,
Kabaja Oromummaa of irra mulqani.
Saphina isa gadhee yennaas unatanii,
Har’a maqaaf iyyuu kaleessa of gatanii?

Egaa maal hawwuree Shaneen Toophiyootaa?
Qinjit, Arbanyooch kan ta’aniif “tooftaa”
Ilmaan habashootaa kan godhatan gooftaa,
Mana seeraa hin jirre kan dhaqan himata.

Duruu qaanii beekuu? duroo gumaa nyaatan;
Ilmaan gabroomfattuu maddii kan dhungatan.
Halaaba Habashaa jala yennaa boqotan;
Safuu wallaalanii dantaadhaaf of gatan.
Lammii ofii gananii diinaan fira jedhan;
Nu hin ajaa’ibsiisu guyyaan yoo abjootan.

Dur gumaa nyaattanii maqaa abbaa gatnoo;
Eenyu isaaniif naha yoo dhaqan iyyanoo?
Dirmata hin qabani tasa dhaggeeffanoo!!!
Yaa raajii gantootaa hooda kan keessanoo!

Maqaa bilsumman dalaguudhaa daba,
Bitamtanii diinaaf gowwoomsuudhaaf saba;
Of hin gowwoomsinaa sabni ija qabaa!
Shirri isin xaxxan burkutaayee cabaa!!!

Kan sin dura turan gantoonni kaleessaas,
Warrii abbaa garaa Tigroota keessaas;
Kan Amaaratti galtan isin warri hardhaas,
Oromoon isin beekaa hin fiiginaa hangas.

Maqaan isin qabdan kan isiniif malu,
AFD irratti yoo feetan dabaluu;
GANTUU isiniin jenna!!! kan isiif tolu;
Egaa maal barbaaddu maqaa kan caaluu?

Dhugaatu isin tufe; Sabatu isin jibbe;
Waan gumaa nyaattaniif cubbuun isin gube.
Ekeraatu iyyee boqota isin dhowwa,
Imaanaa nyaattanii sichuu buutu bowwaa.
Maqaa abbaa gattanii; iyyaa ammallee booyaa!
Dhugaa irraa maqxanii gubadhaa bobayaa!

Qabsoon ummatichaa jallan hedduu qabaa,
Kanneen isa tiksan ta’aniif utubaa;
Kan kaayyoo isaa tiksan gallii isaa xumuraa,
Maqaa isaantu qabaa gantoota achi goraa.

Dadhabdanii jirtuu dhaqaatii boqodhaa!


Ilmaan habashootaa maddii dhudhungadhaa.
Warra Habashaa waliin dhaqaa ta’aa tarree,
Qaamatti xaxadhaa halaabaa minilik coraatu isin qorree.

Kan Oromiyaaf falmu Addi bilisummaa,
Kaayyoo kan godhate galii walabummaa;
Karaa irraa hin maqu dhaabbiisaa kanuma,
Maqaa fi injifannoon kan isaati gonkumaa!!!
Maqaa fi injifannoon kan isaati gonkumaa!!!

Anonymous said...

I sometimes read 'they' when people comment on the lawsuit by Shanee Qinijit. I do not think we can say 'they' when the entire court action is the making of the Shanee altogether.

For whatsoever Oromo money spent on lawyers' fee it is the Shanee who must be blamed.

Gumaaa Guddaa

Anonymous said...

it looks like he/she aka the blogger is the mouthpiece of Qaca. It is so funny to read this blogg. I tell u what, sooner or later, ur mouth will zip up not to mention OLf name again and blubbering about the subject matter u did not know yet.U will be suprised and get ready for suprise.

Ayaana Magarsa said...

Who ever commented before me reminded me of Col. Mangistu H/Mariam - must be one of his ex cadres who infiltrated Shane. Thanks God these dictators are incapable of making to a real power, our people would have been in a great danger.

Visitors

 

View blog authority