Saturday, February 20, 2010

Seenaa Gabaabaa Gootota Jalduu - Kutaa 3ffaa

Tolchaa Wagii Irraa

Amajjii 20

Amajjiin 20, guyyaa gaafa kamisaati. Reenfi obbo Mokkonon Barii bakka dhaloota isaa "Bonnii" jedhamun bekkamuti bakka maatiin isaa jiranitti geesudhaan kabajaan ergaa awwalameen booda, garaa magalaa Jalduutti, waliga'ii wamameetti akkumaa armaan duura sanatti karaa adda addatiin seename.

Yeroo magalaa seennu, ummanni Aanaa Jalduu Keessaatti argamu kumoota heedduutti kan lakkawamu hidhannoo gutuu waliin dhiyatee jiira. Namonni anaa jalduu keessa jiratan dhiirrii takka-illee hinhafine yoon jedhee sooba dubbachuu koo miti.

Akeekni walga'ichaa dabaree-dabareedhaan, Obbo Mulataa Fayyisoo fi Obbo Wagii Sattoo tiin ibsame. Ibsi kunis, Sirnaa nama nyataa Dargii/Mangistuu, kan Qawwee keenya amma nu hikkachisee, gulana (booda) immo hadha manaa keesaniis keennaa nun jedhuf adeemu kana, barbadeesuuf hidhannee kaaneerra; Isinis (hummanii) Onnee fi hidhannoo keessan jabeefadhati, nu walii ka'aa kan jedu fi dhamsaa gotummaa dabarsu dha.

Ummanni waliga'ii sana irraatti argamuuf yaa’ee achii ture hundi, gammachuun harka rukutee, lola Dargii waliin godhamu irraatti hundi isani iyyuu akka hirmatan raggasisan. Qawween Dargii irraa boja'mee ture heeduu waan ta'eef namoota Qawwee hinqabinee hiramee, warri hidhannoo argatanis loluuf of Qopheessan. Guyyaa magalaan Jalduu to'annoo jala olite namonnni adda-addaa fi kashalabonni magalaa keessa jiran hundi Qawwee gurratanii waan turanif, magaalan akka sakkata'mu tasisudhaan Qawween dhibootan lakkawwamu walitti gurrame. Aduun dhi'ee dukkanni yeroo bakka isaa qabatu,Magalaa Jalduu irraa kilo-metra 7 kan fagaatu mana Obbo Guddisaa Tufaa "Qoofitu" qubannee.

Amajjii 21

Amajjiin 21 guyyaa gafa Jimaata ture. Lola funduuratti godhamuuf deemuuf guyyaa kun murteessa ture. Qotee bulaa Jalduu mirga isaaf loluuf qophawee bakka sanatti argaman, bifa- bifaan ijaaruun (gurmessun) barbachisaa ture. Miseensota keenya isan duraa kan turani fi kanneen lola Amajji 19 irratti argamuu hindandenye kan akka Obbo Raggasaa Fayisaa fi Obbo Mogoraa Tujjo hidhanno gutuu waliin dhiyataniiru.

Mogoora Tojjoo: Obboleeyan isaa Gobasaa Tujjoo, Haruu Tojjoo, Boranaa Tujjoo fi Ummatoota Cobii qabatee dhiyateera.

Raggasaa Fayyisaa: Obboleyaan isaa isaan Ofuu fi Diggoo jiraatan waliin dhiyateera.
Dirribaa Korjoo, Dirribsaa Damee fi Angaasuu Yaadatee: Abeebee kuluu irraa, namoota heedduu waliin, hidhanno gutuu waliin dhufaniiru.

Cobii, Ofuu, Diggo, fi Abeebe maqaa bebekkamo nannolee Aanaa Jaldu kessatti argamaniti. Akka seera waraanatti namoonni hundii bakka afuritti ijaraman. Mul’ataa Fayyissoo, Mogoora Tujjoo, Wagii Satto, fi Raggasaa Fayyisaa jalatti ta'u isaati.

Meshaleen Dargii irraa guramees akkuma sana bakka afuritti hiramee haala qindaa'een qophawamaa osoo jiiru, namni maqaa isaa yadachuu hindandeenyee tokko Jalduu irraa osoo katuu, kan afuurri cite, nubira ga'ee. Maal tahate?? jeenannan:"dhumtan!, dhumtan!, inni mataa Okolee Jalduutti nam’ee jedhee". Kan “inni mataa Oklee” jedhu, loltota Dargii warra qobii sibila (helmet)kawwaatu jechuu isati.

Isatti aansee, odeefannoo jiiru akka gabaasu magaala kessatti kan ramadame Obbo Diroo Ayyaano fardan gulufee dhufee, waranni akka magalaa Jalduu weerare gabaase. Basaasaan inni itti aanu ammoo "Ummatoota magalaa kessatti argan hundaa shifataa fidaa!", jedhanii reebaa akka jiran nuuf gabase.

Akkuma dhugaan kun dhaga'ameen magalaan Jalduu ammas lola isa marsaa lammataa keessumeesuuf ademti. Hoganoota warana afran (arfan) qabnu kanatiin sagantan lolaa ariitin (hatataman) qopha'ee, magalaa Jalduu bakka isaan (loltoni Dargii) jiranitti karaa afuriin lolli akka itti banamu taasifame.

Ramaddin waraanas akkan ture:

Karaa daandii Koluu - Mogoora Tojjoo ,
Karaa daandii Kilbee- Mulataa Fayyisoo
Karaa dhaaba Sangoota - Wagii Satto
Karaa daandii Biichoo - Raggasaa Fayyisaa

Hogantoni kunis waraana isaanii ramadamee waliin kutannodhaan gara magalaa jalduutti socho’an. Dandii Koluu, Dandii Kilbee, Daaba Sagoota fi Dandii Biicho maqaalee Dandii (roads) guguddo magalaa Jaldu kessati.

Magalaa Jaliduutti dhiyachuuf kilo metrri 2 yommu hafuu, waraannii Dargii dhiboota heeddhun lakkawaman magalaa keessa gadii ba'ani "Matriyeesii"qaban hundaa camadatanii nu'eegan.Yoom biira geenyee isaan barbadeesiina kan jedhuu male, sodaa kan jedhamu takka-illee nukessa hinturre.

Dhiyeenyaan meetra gara 800 yeroo haafu gara Dargitiin dhukasni nutti baname. Roga arfaninuu lolli saaqame. Gama Dargitiin rasaasni Matriyeesii akka bokkaa gadii roobu, waan lafa irraatti nama hanbisuu hinfakkatu ture.

Lolli kun kan saaqame ganama kessaa sa’a 11:00AM ture. Lolli hamaan Qotee bulaa Jalduu fi warana Dargii Jiddutti geggeeffamee kun salpha hinturre. Kan Dargiin lolitoota meeqa itti dhabe ta'e.

Warannii Dargii karaa Wagii Sattoo lolun hiriree ture baqatee deemeera. Mulataa Fayyisoos gama isatin, Meesha waranaa heedduu gachisisee boji'eera. Waranni karaa Mogoraa Tojjo jiiru ammoo waraana Dargii bakka lamatti addan kute: Isaan kan yommu baqatan, isaan kan harkaa keennuu didanii ajjefamaniru; gariin isani ammo mada'waniiru.

Namni Lammii Oromo ta'ee, kan maqaan isaa ‘ajajaa shantamaa’ Bekaa jedhamuu yeroo amma magalaa Amboo keessa jiratu, Qawwee isaa Mahazii waliin bojia'ame ture. Beekaan rakkon tokko-illee irraa hingeenyee. Yerodhuma sana gara dhufeetti akka debu'u tasifame.

Lola hamaa 11:00 hanga Sa’a 2:00PM godhame kanaan waraanni Dargii akka malee rukutamee, meshalewaan waraana adda – addaa, rasasaa heedduu waliin ergaa boja'meen booda, loltoota Dargii rukutamani, lubbuun keessa jiru mana yaalaa "Gabayyoo" jedhamu biraatti geffamanii akka yalaman tasifame.

Amajjiin 21 guyyaa injiffaannoo bonsaa ta'ee galmefame. Lola guyyaa gaafa Jimataa sana namonni Jalduu har’a-illee akka seenaatti dubbatu. Injifannoon bonsaan guyyaa kana galma'ee irraa calattuu namoota asiin dura osoo qooda hinfudhatiin hafaan hunda hirmachisu danda’u isati.

Onnee gutuun ka'uun, sagantaa itti anuu maal ta'u akka qabuu murtin irra gahame. Innis Magalaa Gincii fi Amboo rukutuu ture. Giinciin Jalduu irraa kilometra 35 fagaatti. Guyyan sun galgala'ee (aduun dhitee) ture. Boru ganama waraani keenya gara Giincitti soso'a. Namonni hundii isanii iyyuu lola irraa waan oolanif dadhaban ture. Sababi kanaf, Dirree kubbaa milaa kan mana barumsaa Jalduu qabatamee, achii bullee, ganama sa'a ja'a yommu ta'ee gara Giincitti deemuuf yeroo qophofnu, Meeshaa waranaa kan fagoo irraa ittin ilalaan (Teleskopii) dhan yommu to’tamu, konkolatan waraana baatu (Ifaa) lakkofsaan gara 50 kan ta'u osoo wal-irraa hincitiin karaa qabatee gadii dhufaa jirachun hubatame.

Dirreen Jalduu ammas lola ulfaataa isa 3ffaa gegeesuu qadhi'mamteti fakkata. Waranni Dargii kumootan lakkawaamna konkolaata irraa harca'ani, nubiira ga’uuf kilo meetra tokkotu nugiduu jiira.

Kutaa 4ffaan itti fufa

28 comments:

lelloo said...

waa,ee motummaa amma hoo maal jettu ?
kaamtu kaamiif???

lelloo said...

essaa akka bane. essaa? akka jiru osoo beekne maal ta,a

Rachael said...

waa,ee motummaa amma hoo maal jettu ? kaamtu kaamiif???

Rivera said...

waa,ee motummaa amma hoo maal jettu ? kaamtu kaamiif???

Anonymous said...

Due to various styles and colors of UGG boots and UGG shoes, you are able to match your mood as well as your clothes.
Buy cheap UGG boots visit: When you are looking for purchasing due to the fact, world-wide-web retailers offer them lower prices than those from local sellers.
And utilization of the preserving stratum in the knock-off may also be a easy
preventative pelage - not the genuine authenticated guy
who is able to conflict users; the production is
her toes when her vernacular users of sea boots check in the U.Take a look at my webpage: コーチ バッグ

Anonymous said...

Emu Boots sale up to 50%, and should you pay for two couples of uk uggs,
many surplus treats will probably be offered. 5L models from the "Iridescence" allowance box, even with
well-designed counterfeit bright Jiuzun base, so that the
cut apparent just appropriate bright reflects "Iridescence" the cradle of the neon, for that account of Hennessy cheap uggs Salon goes on the a lot of admirable style.

So you will find that shoes, clothes, even bags for children has are more exquisite
than before.

Review my site: プラダ バッグ

Anonymous said...

Due to be able to styles and colors of UGG boots
and UGG shoes, you'll be able to match your mood plus your clothes. 5L models from the "Iridescence" allowance box, even with well-designed counterfeit bright Jiuzun base, so how the cut apparent just appropriate bright reflects "Iridescence" the cradle of the neon, for the account of Hennessy cheap ugg boots Salon goes to the a lot of admirable style. And utilization with the preserving stratum in the knock-off may also be a easy preventative pelage - not the genuine authenticated guy that can conflict users; the development is her toes when her vernacular users of sea boots check in the U.

Also visit my web site: http://www.kochibagguwaribiki.com

Anonymous said...

Due to different styles and colors of UGG boots and UGG shoes, you'll be able to match your mood and your clothes. People of the class and level can easily get these because their prices are of every range. In addition, once you seem with the labels for the manufacturing site, you need to bear in mind how the labels which exhibit "Manufactured in China" are authentic, and a lot of others are counterfeits.

Look at my blog ... コーチ バッグ 激安

Anonymous said...

Due to several styles and colors of UGG boots
and UGG shoes, you are able to match your mood
plus your clothes. When it comes to the most styling infant, dress
your child in uggs. As a result of peculiarity on
the physical appearance of the boots, a great deal of people
is not going to want to wear them upfront of.

Here is my web site :: prada 財布

Anonymous said...

Cheap Burberry Handbags These furnishings really are a good
choice. People of each class and level can certainly get these because their prices are of every range.
What the majority are finding are imitation, fake UGG Boots.


my page - プラダ バッグ

Anonymous said...

Due to be able to styles and colors of UGG boots and UGG shoes, you can match your
mood plus your clothes. And recollection, they could eventually be willful Worn
tedium without situation, so that this graduate can do
their job. The unique qualities from the sheepskin mean which
they will keep your feet warm in even the coldest of weather, but that if you wear
them in summer they will not likely overheat your foot.


Also visit my homepage :: www.handbagshannbaishaneru.com

Anonymous said...

Due to be able to styles and colors of UGG boots and UGG
shoes, you can match your mood as well as your clothes.
People of the class and level can readily get these because
their cost is of every range. Regardless of what your first choices, UGG Classic Short you
will get in the UGG boot.

My web-site ルイヴィトン 財布

Anonymous said...

Many customers have stated that when they have ordered these counterfeit, fake,
imitation UGG's, they'd arrive in the plain, brown box that looked battered.

ì (IE: sand, chestnut, chocolate, black) UGG boots.
Nevertheless, with super delicate ease and convenience, increased
desire, and wintertime season approaching, you are able to still discover some great provides.


My web site :: www.gucchidaininki.com

Anonymous said...

Many celebrities have been fascinated with all the retro
looks of for the reason that, for instance, Oprah, Paris Hilton, Pamela Anderson
and Kate Hudson etc. The artist material moisture from your feet, ensure that is stays
cold and dry. In addition, whenever you seem with the labels to the manufacturing
site, you really should bear in mind the labels which exhibit "Manufactured in China" are
authentic, and lots of others are counterfeits.

Here is my weblog; louis vuitton

Anonymous said...

Many celebrities are actually fascinated using the retro
looks of these boots, as an illustration, Oprah, Paris Hilton, Pamela Anderson
and Kate Hudson etc. These types of Ugg Boots Clearance can be found in 2 colors from the shop at fine sand too as saying.
Delicately wipe it using a damp material, won't brush it fiercely that carries a brush, don't melt away the
shoes with boiled water, and use washing detergent and alkaline
cleaning fluid to wash it with the same time.

Also visit my webpage ... gucci

Anonymous said...

Due to various styles and colors of UGG boots and UGG shoes, you can match your mood as well as your
clothes. And recollection, they could eventually be willful Worn tedium without situation, so that the graduate can perform their job.
And utilization with the preserving stratum in the knock-off
might be a easy preventative pelage - not the true authenticated guy that can conflict users; the development
is her toes when her vernacular users of sea boots check
inside U.

My webpage: グッチ

Anonymous said...

UGG Australia has produced some unique and fun types in boots for girls - Classic Stripe UGG Boots actually are a perfect illustration with this.
When it comes to essentially the most styling infant, dress your son or daughter in uggs.
What most are finding are imitation, fake UGG Boots.

Also visit my homepage ... シャネル

Anonymous said...

Cheap Burberry Handbags These furnishings can be a good choice.
There are a number of types for babies, however the very top from the favorites list include:.
Nevertheless, with super delicate ease and convenience, increased desire, and winter weather season approaching, it is possible to still
discover some very nice provides.

Feel free to visit my weblog :: prada

Anonymous said...

If you disregarded the Ugg guidelines and wore your boots in water, or you
dropped liquid in your boot, you could possibly have stains along your boots.
When it comes to one of the most styling infant, dress your toddler in uggs.

In addition, whenever you seem with the labels for the manufacturing site, you must bear in mind
how the labels which exhibit "Manufactured in China" are authentic, and many
others are counterfeits.

My web-site gucci

Anonymous said...

Many celebrities have been fascinated with the retro looks of these
boots, as an illustration, Oprah, Paris Hilton, Pamela Anderson and Kate Hudson
etc. ì (IE: sand, chestnut, chocolate, black) UGG
boots. And utilization of the preserving stratum inside the knock-off is oftentimes
a easy preventative pelage - not the actual authenticated guy who is
able to conflict users; the development is her toes when
her vernacular users of sea boots check inside the U.


Also visit my blog post - コーチ バッグ

Anonymous said...

Many customers have stated that after they have ordered these counterfeit, fake, imitation UGG's, they would arrive in the plain, brown box that looked battered. Buy cheap UGG boots visit: When looking at purchasing due to the fact, world-wide-web retailers offer all of them with lower prices than those from local sellers. And reproductions may well appearance in the same way terrific.

Take a look at my homepage ... coach

Anonymous said...

UGG Australia has produced some unique and fun types in boots
for women - Classic Stripe UGG Boots are actually a perfect illustration of the.
Buy cheap UGG boots visit: When you are looking at purchasing these boots, world-wide-web retailers offer them with lower prices than
these from local sellers. So you will find that shoes, clothes, even bags for the kids has become more exquisite than
before.

Look into my web site - louis vuitton

Anonymous said...

Just as the name implies, these ugg boots are
from Australia, that happen to be crafted from twin-tier merino wool.
These varieties of Ugg Boots Clearance could be found in 2 colors from the store at fine sand too as saying.
Regardless of what your first choice is,
UGG Classic Short you will get in the UGG boot.Feel free to visit my web page ... プラダ バッグ

Anonymous said...

Just as the name implies, these uggs are from Australia,
which are crafted from twin-tier merino wool.
The artist material moisture from your feet, ensure that it stays cold and dry.
What many are finding are imitation, fake UGG Boots.


Here is my web page; prada

Anonymous said...

There are various online auction sites that you can check out every
once in awhile if you wanted to find the best prices on your ugg
boots. Buy cheap UGG boots visit: When it comes to purchasing these boots, world-wide-web retailers offer them lower prices than
these from local sellers. Nevertheless, with super delicate ease
and convenience, increased desire, and winter season season approaching,
you'll be able to still discover some very nice provides.

Here is my blog post - prada バッグ

Anonymous said...

Many customers have stated that after they have ordered these counterfeit, fake, imitation UGG's, they would arrive in a very plain, brown box that looked battered. If you've no idea about
whether these boots you want are real or otherwise not, it can be advisable not to get
them. So you will find that shoes, clothes, even bags for kids has are more
exquisite than before.

Visit my webpage; プラダ 人気

Anonymous said...

There is much surprise this type of simply just released sorts are listed below: uggs estimates boots and shoes mayfair
shoes or boots girls java Highkoo Microsof corporation 5450 fight-style exceptional.
If you might have no idea about whether these boots you want are real you aren't, it really is advisable not to buy them. In addition, once you seem with the labels for the manufacturing site, you ought to bear in mind the labels which exhibit "Manufactured in China" are authentic, and several others are counterfeits.

Here is my web blog; www.buybagspurada.com

Anonymous said...

Just as the name implies, these ugg boot are from Australia, that happen to be crafted from twin-tier merino wool.
These forms of Ugg Boots Clearance can be found in 2 colors from
a store at fine sand as well as saying. What lots of people are finding are imitation, fake UGG Boots.Also visit my web page クロエ バッグ **

Visitors

 

View blog authority